Mathapati, Shashidhar: FPGA-based high performance AC drives. 2011
Inhalt