Busche, Hermann von dem: Herma[n]ni buschij pasiphili Ser||mo: Colonie in celebri Synodo ad cleru[m] dictus: conti||ne[n]s accurata[m] exhortatione[m]: ad studiu[m] sacre scri [...] : tu[m] || ignora[n]tie atq[ue] auaricie: duaru[m] sine dubio pessimaru[m] hodie in ec-||clesia reru[m]: seria[m] [et] graue[m] detestatione[m] ; in tres [...]. [Köln] : Quentel, [1509]