Cerimonien Die De H. Roomsche Kercke Ghebruyckt Ontrent de Reliquien der Heylighen : Over-Een-Komende Met De H. Schriftvre Ende De HH. Ovt-Vaders vande eerste 400. jaeren / Verthoont Door den Eerw. P. Cornelius Hazart Priester der Societeyt Iesu. Antwerpen : Cnobbaert, 1664