Het Leven Ende Mirakelen Vanden H. Ende Honichvloeyenden Leeraer Bernardvs / Beschreven in't Latijn door dry verscheyden Autheurs. Van nieuvvs overgheset uyt Latijn in't Neder-duyts door Fr. Gaspar Verstockt Religieus ende Priester der Abdije van onse Lieve-Vrouvve, ter plaetse van S. Bernaert op't Scheldt, der Orden van Cisteaux. T'Hantwerpen : By Guilliam Lesteens/ inde Hooghstraet/ inden gulden Pellicaen, 1650
Content