Vita R. P. Ioannis Francisci Regis, è Societate Iesv / à Clavdio Broæo Gallice scripta, à Francisco Crevxio Latinè reddita. Coloniæ : Busæus, 1660

Content