Vier Gront-Reghels der Christelijcke wijsheyt : Ghetrocken Uyt Vier Bemerckinghen Der Eeuwicheyt / Door P. Joan. Baptista Manni. In't Italiaensch beschre'ven, ende verduytst Door P. Daniel Van Papenbroeck, beyde Priesters der Societeyt Iesu. Antwerpen : M. Knobbaert, 1683
Content