Electronic Journal

Title
Jahresbericht / Fachbereich Maschinentechnik, Universität Paderborn
Corporate nameUniversität Paderborn / Fachbereich Maschinentechnik
PublishedPaderborn, 2001
LanguageGerman
Document TypesElectronic Journal
KeywordsUniversität Paderborn / Fakultät für Maschinenbau / Bericht / Online-Ressource
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-8789 
URNurn:nbn:de:hbz:466:2-16925 
ZDB-Reference2215668-9
Links
Reference
Classification