Classification
Filters

jump to filter-options
  • Title page

    Biblia/ beider|| Allt vnnd Newen Testa||menten/

    fleissig/ treülich vn[d] Christ||lich/ nach alter/ inn Christlicher|| kirchen gehabter Translation/ mit auß=||legunng etlicher dunckeler ort/ vnnd besse=||rung viler verrückter wort vnd sprüch/|| so biß anhere inn andernn kurtz auß=||gangnen theutschen Bibeln ge=||spürt vnd gesehen||
    Dietenberger, Johann ; Albrecht <II., Mainz, Erzbischof, Kurfürst, Kardinal>
    Köllen : Quentel ; Meyntz : Jordan, 1534