Aen-Merckingen Van Den Eerw. P. Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesv. : Op Een Seker Schrift Raeckende verscheyde oude Ketterijen, en Superstitien, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven / Door D. Petrum Cabeljau Predicant, ende Regent van't Collegie der Ed.Gr.Mog.-Heeren Staten van Hollant, ende West-Vrieslandt, tot Leyden. Antwerpen : Knobbaert, 1662

Content